top of page

London Sivan Kovil Trustees

Dr.Mrs.V.M.jpg

Dr.Mrs.V.M.Karunaharan

Chairperson (Hony.)

Dr.Somu.jpg

Dr.S.Somasegaram

Vice Chairman

Dr.S.Sivathasan.jpg

Dr.S.Sivathasan

Sub Committee Chairman

Building & Finance

Mr.S.Parameswaran.jpg

Mr.S.Parameswaran

Trustee

Dr.S.Raja.jpg

Dr.S.Rajasundaram

Hony. Secretary

Mr.N.Sivasubramaniam.jpg

Mr.N.Sivasubramaniam

Assistant Secretary

Mr.S.Sukumar.jpg

Mr.S. Sukumar

Trustee

Mr.S.Yogarajah.jpg

Mr.S.Yogarajah

Trustee

Mrs.V.Gengatharan.jpg

Mrs.P.Gengatharan

Hony. Treasurer

Mrs.R.Sritharan.jpg

Mrs.R.Sritharan

Assistant Treasurer

Dr.T.Sriskandarajah.jpg

Dr.T.Sriskandarajah

Trustee

Dr.S.Navaratnam.jpg

Dr.S.Navaratnam

Trustee

Mr.S.Suthaharan.jpg

Mr.S.Suthaharan

Trustee

Leadership: Team Members

Kurukkal

Dhevaraja
Kurukkal

Maheswara.jpg

Sivasri S Maheswara

Chief Kurukkal

Srimath-sundara.jpg

Sivasri Srimath Sundara

Kurukkal

Aruran.jpg

Sivasri  Aruran

Kurukkal

Thushiyanthan
Kurukkal

Sathiyan.jpg

Balasubramanian Aiya
(Siva Aiya)

Sathiyanathan Aiya
Madapalli

Samy Thandapani Thesigar
Othuvamoorthy

Leadership: Testimonials
Leadership: About
bottom of page